Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van International Entertainment Services B.V., statutair gevestigd te Wijk bij Duurstede, kantoorhoudende te Wijk bij Duurstede. Handelsregister 11069967

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van International Entertainment Services B.V., hierna IES te noemen, met betrekking tot alle door IES aangeboden goederen en diensten, waaronder in ieder geval begrepen verkoop en verhuur van beeld- en/of geluidsdragers. Toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk afgewezen ongeacht een eerdere verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden.

 

1.Aanbod en aanvaarding

Alle aanbiedingen van IES zijn vrijblijvend. Bestellingen door afnemers leiden slechts tot een overeenkomst indien deze door IES worden aanvaard. De aanvaarding kan blijken uit toezending van het bestelde door IES aan de afnemer, c.q. door toezending van het bestelde door IES aan de afnemer, c.q. door toezending van een opdrachtbevestiging/factuur.

 

2.Prijzen

IES gerechtigd in geval van kostenstijgingen tussen tijdstip van totstandkoming overeenkomst en de uitvoering daarvan de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht de voorzienbaarheid der stijging.

 

3..Levertijd

De door IES opgegeven levertijd geldt als een vrijblijvende aanduiding. Na het verstrijken van de opgegeven levertijd is de afnemer gerechtigd IES een nieuwe redelijke termijn te stellen van minimaal tien dagen bij gebreke waarvan de afnemer gerechtigd is de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat IES tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de gehoudenheid van de afnemer tot betaling van het al geleverde.

 

4.Betaling

 1. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden aan IES binnen een (fatale) termijn van acht dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer niet binnen deze termijn betaalt is hij in verzuim en heeft IES zonder enige ingebrekestelling het recht van de vervaldag af een rente in rekening te brengen ad 1,5% per maand waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt gerekend.
 2. Tevens is de afnemer alsdan de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van minimaal 15% van het bedrag van de achterstallige betaling met een minimum van € 150,- exclusief BTW, alsmede de totale gerechtelijke incassokosten, ook indien een eventuele proceskosten-veroordeling lager uitvalt.
 3. Indien de afnemer in verzuim is met tijdige betaling, is IES gerechtigd verdere leveranties afhankelijk te maken van een door de afnemer af te geven bankgarantie van een in redelijkheid door IES te bepalen hoogte gebaseerd op de factuuromvang van eerdere orders in een relevante voorgaande periode.

 

5.Eigendomsvoorbehoud

 1. De door IES geleverde zaken blijven eigendom van IES tot aan de algehele voldoening door de afnemer van de vorderingen van IES uit hoofde van deze of soortgelijke overeenkomsten alsmede de vorderingen op afnemer wegens toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen uit genoemde overeenkomsten waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
 2. Zolang de geleverde zaken eigendom zijn van IES is het niet toegestaan deze op enigerlei wijze te wijzigen, te vervreemden, te bezwaren, c.q. op enigerlei wijze aan derde in gebruik te geven tenzij voortvloeiend uit de normale bedrijfsuitoefening als wederverkoper/-verhuurder jegens de consument.

 

6.Levering en overgang van risico

Schade aan of verlies van de te leveren zaken komen voor rekening van de afnemer vanaf het moment dat de zaken gereed staan voor verzending c.q. zodra IES bereid is te leveren maar levering niet kon plaatsvinden wegens aan de afnemer toe te rekenen omstandigheden. Indien de verzending door IES wordt verzorgd, draagt zij zorg voor overdracht aan een door haar in redelijkheid te bepalen transporteur; tot meer of anders is IES niet gehouden. Indien afnemer een specifieke wijze van verzending verlangt, komen de daarvoor verschuldigde (extra) kosten voor afnemers rekening.

 

7.Tekortkomingen en aansprakelijkheid

 1. De afnemer wordt geacht het geleverde in goede staat en beantwoordend aan de overeenkomst van IES te hebben ontvangen tenzij de afnemer binnen vijf dagen na ontvangst schriftelijk aan IES te kennen heeft gegeven dat zulks niet het geval is, dan wel bij verborgen gebreken, op de vijfde werkdag na ontdekking en niet later dan vier weken na levering door IES. Bij gebreke daarvan vervalt iedere aanspraak op schadevergoeding.
 2. Indien de afnemer tijdig tekortkomingen constateert, is IES gerechtigd het geleverde (in gewijzigde vorm) te vervangen of te herstellen. De afnemer is slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien bij IES schriftelijk een redelijke termijn geeft gegund van minimaal veertien dagen het geleverde op genoemde wijze aan de overeenkomst te doen beantwoorden en IES daartoe niet bereid of in staat is.
 3. IES is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, zoals gevolg- en bedrijfsschade, voortvloeiend uit de uitvoering van deze overeenkomst waaronder begrepen schade ontstaan door bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde zaken, ondergeschikten en hulppersonen en door hen gemaakte fouten, zulks behoudens opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van IES.
 4. De afnemer vrijwaart IES voor aanspraken van derden ter zake waarbij onder derden in ieder geval worden begrepen degenen aan wie de afnemer heeft afgestaan in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening als wederverkoper/-verhuurder.
 5. De eventuele aansprakelijkheid van IES waaronder begrepen eventuele schade tijdens transport als bedoeld in art 6, is steeds beperkt tot het bedrag dat door de betreffende verzekeraar wordt uitgekeerd althans- voor zover de schade niet verzekerd is of de verzekering niet tot uitkering leidt- tot maximaal een bedrag van € 2.500,= of de factuurwaarde van de betreffende order als dat bedrag hoger is.

 

8.Overmacht

 1. IES is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of verkeersopvattingen voor haar rekening komen. Indien IES door overmacht of andere buitengewone omstandigheden ongeacht of deze zich voordoen bij IES of derden die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn- niet (tijdig) in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, heeft IES het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn alsnog uit te voeren of wel –indien zulks niet mogelijk is- de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden middels een enkele schriftelijke verklaring.
 2. De afnemer is in het genoemde geval van overmacht of buitengewone omstandigheden niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

 

9.Ontbinding

IES is gerechtigd met een enkele schriftelijke mededeling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

*de afnemer een of meerdere opeisbare schulden onbetaald laat;

*het faillissement of surséance van betaling van de afnemer wordt aangevraagd;

*de afnemer zijn bedrijf staakt of naar het buitenland vertrekt, zonder enige schadeplichtigheid van IES jegens de afnemer.

 

10.Recht,rechter

Op alle met IES gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van geschillen behorende tot de competentie van de rechtbank welke tussen IES en de afnemer rijzen, is in eerste aanleg de rechtbank te Utrecht, bevoegd tenzij IES de voorkeur geeft zich tot de volgens het gemene recht bevoegde rechtbank te wenden, in welk geval deze bevoegd zal zijn. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) wordt uitgesloten.

 

11.Slotbepaling

Indien (enig deel van) een bepaling uit deze voorwaarden nietig of buiten werking wordt gesteld, blijven de overige (delen van de) voorwaarden(n) onverkort van kracht.

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden als PDF bestand.

 

Translate »
Voorraadmelding Zodra dit product weer op voorraad is ontvangt u een e-mail, voer uw e-mailadres en gewenste hoeveelheid in.
Email
E-liquidservices

Beste klant van E-liquidservices,

 

Zoals u weet zijn wij aan het verhuizen.

Helaas heeft deze overgang vertraging opgelopen, maar wij verwachten begin november weer operationeel te zijn.

Wij zien u dan graag terug.